The popular an online instagram service

#هدف medias

@diet_rakan_20
رجعت من جديد 😍😂💔 زي الحصان الحمدلله 🐎
05:37 AM Mar 25, 2017
1
@part_of_a_challenge
05:38 AM Mar 25, 2017
2
@farzad.m.7
دوست داری مثل شیر زندگی کنی یا گوسفند؟؟؟ اگر میخوای مثل شیر زندگی کنی باید تلاش کنی هدف داشته باشی،پیشرفت کنی،کاراییو انجام بدی که افراد عادی انجام نمیدن؟؟؟؟ حاضری؟؟؟ . . ☑️ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺪﻑ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ "ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺗﺮﯾﺴﯽ" 1⃣ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ... ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ... . 2⃣ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﯾﺎﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭﻗﺪﺭﺗﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ... . کم رنگترین قلم ها، از پر رنگترین ذهن ها ماندگارترند... . 3⃣ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺯﯾﺪ. ﺫﻫﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺿﺮﺏ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯﺩ... . ﺍﮔﺮ ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺳﺖ، ﺯﯾﺮﻫﺪﻓﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ... . ﺍﮔﺮ ﻫﺪﻑ ﺷﻤﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ... . 4⃣ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ... ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ . . 5⃣ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ... . 6⃣ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺷﻮﯾﺪ. ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﻤﻠﮕﺮﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ... ﻧﺎﮐﺎﻣﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﯾﺮﯼ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩند... . 7⃣ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﺎﺭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺳﺎﻟﯽ 365 ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ...! #آموزش 🎓 . . . . . . . . ویدیو انگیزشی و کلیپها و مطالب بیشتر در کانال تلگرام ما لینک کانال در بیو، یا کلمه @Becomethebest را در تلگرامتون سرچ کنید یا از طریق ادرس زیر به ما بپیوندید: https://telegram.me/Becomethebest آیدی اینستاگرام پیج: Instagram: farzad.m.7 ☙ تلگرام: @Becomethebest ☙ . . بهترین پیج موفقیت و پیشرفت: [email protected] [email protected] 💎لینک کانال تلگرام در بیو💎 https://telegram.me/Becomethebest . . #farzad_mirshekari#success #goal #money #motivation # #the_best_in_the_world #ability #believe #ielts #tesol #model #handsome #reach # #فرزاد_میرشکاری#استادزبان #مشاور #روانشناس #موفقیت #هدف #خودباوری #نویسنده #پیشرفت #پول
01:26 AM Mar 25, 2017
7
05:49 AM Mar 25, 2017
@modares_riyazi
#کتاب هدف(برایان تریسی) چگونه سریعتر از آنچه تصور میکردید به خواسته هایتان برسید؟ در این کتاب به ۲۱ اقدام برای دستیابی به #هدف های زندگی اشاره شده. این کتاب مثل یک #فانوس# عمل میکند ،مسیر دستیابی به هدف را روشن میکند .شما را با مسائل پیش رویتان آشنا میکند و راهکار مناسب ارائه میدهد. مهمترین پیام این #کتاب این است:بزرگترین موفقیت های شما ،در فاصله ی یک قدمی پشت شکست های شما قرار دارند. #کتاب #هدف #موفقیت #برایان_تریسی #تدریس_ریاضی #آسان #خلاق #بازی_ریاضی #خلاقیت_های_جالب #مدرس_ریاضیات #آکادمی_مدرسان #مطالعه_شریف
05:35 AM Mar 25, 2017
0
@turkmen_baadraan
#جسارت سخنان بی سابقه جواد خیابانی گزارشگر فوتبال صداوسیما که بازپخشش جنجال به پا کرد😰👍 . متحول شدن جرات میخواد 👍😏 Admin @hamed.poormand مطالب بیشتر در کانال تلگراممون لینک کانال در بیوگرافی همین پیج برای حمایت از پیج⤵ دوستانتان رو تگ کنین 👇 #تورکمن_تیم #تورکمن #ترکمن #بادران #نتورک #نتورکر #بازاریاب #پول #ثروت #هدف #موفقیت #آرزو #آینده #لیدر #انرژی #انرژی_مثبت #حامددایی #حامد_دایی #turkmenteam #turkmen #baadraan #vision #network #networkmarketing #networking #networker #mlm #but #business 👆
05:35 AM Mar 25, 2017
0
@foodmod
اينم از فوايد نوشابه 🤔😐😐😐
05:28 AM Mar 25, 2017
1
05:49 AM Mar 25, 2017
@m.reza.shekari
#هدف_گذاری_1 هرچیزی که زیاد در موردش حرف زده میشه،عمل بهش در سطح پایینی قرار داره.😖 همه ما کم و بیش با مفهوم #هدف_گذاری آشنا هستیم،اما درصد کمی درک واقعی از قدرت این کلمه جادويي دارن.!😨 #هدف و #هدف_گذاری اولین نقطه مسیر شکوفایی فردی و اجتماعی هر جامعه هست.💪 #هدف_گذاری،رویا پردازی نیس... #هدف_گذاری،آرزو کردن نیس.... #هدف_گذاری،خواب دیدن نیس.... #هدف_گذاری،بینش و بصیرت است.😊 #tff
05:27 AM Mar 25, 2017
0
@moshtariyabi
#هدف #اگاهی #اراده_باور #امید #تغییر #جرات #خداوند
05:26 AM Mar 25, 2017
0
@didesahih
. میلیون ها نفر در آرزوی جاودانگي بسر می برند درحالیکه نمی دانند با بعدازظهر بارانی یک روز تعطیل چه کنند!؟🎭 #بارون #عید #هدف #آرزو #بهار #دونفره #شادی #رنگ #برف
05:24 AM Mar 25, 2017
0
05:49 AM Mar 25, 2017
@dr4mcfc
‏- دافيد سيلفا يسجّل الهدف الدولي رقم 29 له مع منتخبه إسبانيا, ليعادل رقم فيرناندو هييرو كرابع الهدافين التاريخيين لإسبانيا 🇪🇸💙 - اسطوووره يا الكناري😍💙 - #البريميرليق #البريميرليج #مانشستر #guarduila #pep #contract #man #city #mcfc #uk #premierleague #legend #مان_سيتي #المواطنون #فخر_مانشستر #المتعة #البريميرليق #البريميرليج #manchester #Citizens #blue #contract #goal #kora #premier #prideofmanchester #بيب_غوارديولا #غوارديولا #قول #هدف #جلد
05:20 AM Mar 25, 2017
1
@raha1296
لاک‌پشتی که بداند به کجا می‌رود زودتر از خرگوشی که هدفش را نمی‌داند به مقصد خواهد رسید... #هدف#انگیزه#پشتکار#ایمان#تسلیم_نشدن #موفقیت#موفق#اراده_قوی #دریای_امید #انرژی_مثبت
05:19 AM Mar 25, 2017
0
@ziba.andishi
#زیبااندیشی #امید #انگیزه #هدف #پشتکار . کانال زیبا اندیشی . کانال رسمی استاد یاسر مهدویان tlgrm.me/zibaandishi_com در کانال زیبا اندیشی آموزش های صوتی و رایگان بسیاری وجود دارد. . با عضویت در آن از آموزش های رایگان استاد مهدویان استفاده کنید. . برای عضویت روی لینک بیو کلیک کنید
05:18 AM Mar 25, 2017
3
05:49 AM Mar 25, 2017
@hossein_badi
... يه دنيا آرامش و كنار دريا ميشه تجربه كرد اولين قدم براي رسيدن به موفقيت، ثبات و آرامش است در سكوت و آرامش فكر كنيد هدفگذاري كنيد نقشه راه آينده را ترسيم نماييد برنامه ريزي كنيد موفقيت نزديك است✌️ #دريا #دنيا #آرامش #زندگي #هدف #نقشه_راه #برنامه_ريزي #موفقيت #مديريت #مشاوره #مهركام #آب #سال_نو_مبارك #خانواده #
05:16 AM Mar 25, 2017
6
@hkonkoor
05:12 AM Mar 25, 2017
0
@fatemeh_nasiri_k
‎✅ همیشه در ذهن یک هدف تمرینی مشخص داشته باشد ‎اهداف انگیزه سازند یک تصویر مشخص در ذهن اعلانی بر این است که بدنبال آن باشید یک هدف مشخص به فرد دلیل تمرین کردن را می دهد ‎هدف صرفا اجرای تمرین نیست بلکه اجرای تمرین برای مقصود مشخصی می باشد هدف تان برای خودتان می بایست بزرگ جلوه کند تمرین کردن خیلی شبیه به مدرسه رفتن می باشد اگر بودنتان در آنجا تنها به این دلیل است که می بایست آنجا باشید پس بودنتان در آنجا به نوعی حبس کردن شباهت دارد حال اگر یادگیری برآورده کننده آن نیاز و حرکت شما باشد پس رفتن به مدرسه بسیار مهم و هیجان آور خواهد بود البته اهداف تان می بایست واقع بینانه باشد چون اهداف غیر معقول تنها موجب بی انگیزه گی و سرگشتگی خواهد شد 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪 #تیاریکس#هدف#تمرین#زندگی#مصمم#انگیزه #یار #زیبایی
05:10 AM Mar 25, 2017
0
05:49 AM Mar 25, 2017
NEXT PHOTOS

USERS:

@konkoorehadaf
@hrdfnews
@man_mitunm
@badansazi_hadaf
@mohammad_abdolshahi69
@aseman.khonji
@amiirbandari
@hadaf_ins
@mano_hadaf
@baran2923.m
@mirza_sheykhi
@joeyss.momentss
@diet_healthy77
@fatemehnoruzii
@getrichgroup
@homam_raisi
@brj_alaqrb
@jozha_hdf
@hoseinharati313
@tehranmobile_bostan
@heatherhendrixx